+ مامان؟

- جانم؟

+ کسی نمیاد؟

- نه، فقط ما دوتاییم...

+ پس دوستای بابا چی؟

- اونا هنوز تو جنگن!

+ مامان؟

- بله

+ توی عکسا که اینجا همیشه شلوغ بود، چرا الان خلوته؟

- چون ما غربیم مامان...

+ مامان؟

- چیه؟

+ غریب یعنی چی؟

- غر...ی..ب یع..نی.. (بغض گلویش را میگیرد...)

منبع:https://telegram.me/dialog_01/1137