گفتم: خانوم توقف می‌کنید و می‌آیید در موکب ما استراحت کنید تا فردا؟

گفت: نه. 

گفتم: آخر در این تاریکی شب پای پیاده چه خبر است؟

گفت: مگر کسی که دارد به سوی حسین علیه اسلام می‌رود می‌ایستد؟