دکتر کریمیان، عضوهیتت علمی دانشگاه تربیت مدرس که سالها هم در بخش خصوصی و هم دولتی فعالیت کرده است حرف خوب و خلاصه و مجملی در مورد کارهای دولتی می زد، می گفت: کسی که در مجموعه خصوصی کار می کند (البته عمده منظورش مدیریت بود) به سه دلیل حاضر نیست به مجموعه دولتی مهاجرت کند؛ 

1-مدیریت زمان

2-مدیریت پول

3-مدیریت نیروی انسانی 

می گفت هیچ کدام از این سه موضوع بالا در مجموعه های دولتی متاسفانه دیده نمی شود؛ برای هیچ کس در آنجا زمان ارزش و اهمیت واقعی خودش را ندارد هر کسی می آید چند سال مسئولیتی می گیرد و کارهایی انجام می دهد و جلساتی می رود و همین و ارزش زمان برایش مهم نیست که مثلا بعد از یکسال قرار است چه گلی به سر این مملکت بزند.

می گفت در مجموعه های دولتی هیچ مدیری برایش سوال نیست که پول از کجا بیاورد؟و خود بخوان از این قصه، حدیث مفصل!

و همچنین می گفت در دولت نمی شود یک نیروی انسانی را که دارد بهتر کار می کند را تشویق و کسی که بدتر کار می کند و مایه فساد کاری بقیه هم می شود را اخراج کرد هر دو اش کار دستت می دهد...

...

*البته همه چیز هم بستگی به آدمش دارد