+منم می‌خوام

-ولش کن!

+چرا؟

-آخه اگه ازش بگذری لذتش خیلی بیشتره‌ها...

پ.ن: 

دنیا و آخرت دو چیز متضاد هستند، به طرف هر کدام که رفتید از دیگری باز می مانید؛ مانند شرق و غربند، هرچه به طرف شرق بروید، از غرب دورتر می شوید؛ هرکس دنیارا دوست داشت، از آخرت بدش خواهد آمد.