+رفیق شما نمی خواید بچه دار بشید؟

-نه آخه خانومم تک تک ثانیه هاش براش ارزشمنده و پراز پوله

+خب پس تو برای چی میای سرکار؟

-همینجوری برای دل خودم و اینکه بیکار نمونم توخونه!

+رفیق یعنی تو دستت تو جیب خانومته؟

-آره بابا از نظر مالی مشکلی نداریم تازه قراره خانومم یه شاسی بلندم برام بخره. تازه قراره آخر ماه منو بفرسته خارج از کشور برای تفریح

+خب خودش نمیاد

-نه آخه خانومم تک تک ثانیه هاش براش ارزشمنده و پراز پوله

+رفیق مگه خانومت کارش چیه؟

-هیچی یه پزشک معمولیه!!