-در شهر آمار #خودکشی بالاتر رفته خبر داری؟

*آره


-به نظرت کیا خودکشی می‌کنند؟

*به نظرم طبقات متوسط و مرفه


-گرفتی ما رو پس طبقه #فقرا چی که وضعشون خرابه و مستحق خودکشی هستن؟

*نه سرت شیره مالیدن. فقرا سالها به اوضاع سخت و گرسنگی و درد عادت کرده‌اند و همیشه به آینده امیدوارند پس دلیلی برای حذف کردن خودشان نمی‌بینند و تا آخر خط هم می‌روند...


سید روح‌الله خمینی: و تنها آنهایی تا آخر خط با ما هستند که درد فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده باشند.صحیفه-جلد ۲۱ - صفحه ۸۶