کاش می‌شد هر وقت که مظلومی در هر جای دنیا فریادی می‌زند بروم و بجنگم و شهید بشوم و دوباره زندم شوم و باز بروم و بجنگم و شهید شوم و زنده شوم تا این ظلم‌ها تمام شود که نمی‌شود...

میانمار، سوریه، فلسطین و ...