آقا یک نفر بیاید و برای میانمار هم روضه بخواند، اشک جاری شود... چه خبر است آخر...