اسلام واقعا دست و پای ما را بسته است و به همین خاطر است که ما با همه ی مردم جهان فرق می کنیم...اسلام جلوی ما را می گیرد...جلوی شهوت هایمان را می گیرد...همه جا خدا است... همه جا خدا دیده می شود...نمی توان بدون خدا چیزی را تحلیل کرد... یعنی چه که می گویند این جا را بیاییم عقلی حساب کنیم و تحلیل کنیم مگر عقل غیرخدایی و خدا غیر عقلی است؟

یا خدا تو بزرگی تو کریمی تو عشق منی...ببخشمان خدا... بدون تو خدا اصلا زندگی معنی ندارد اصلا دنیا و اخرت، بهشت و جهنم بی معنی است...خدایا فراموشمان نکن...