وقتی در یک جای دولتی کار می کنی چه مدیر باشی چه کارمند و... اونجا رو به عنوان یه اخوری می بینی که هر وقت مشکل مالی داشتی باید بیفتی توش و تا میتونی بخوری از این آخور تا بلکن سیرت کنه...فیش های حقوقی نامتعارف یک خروجی این اکوسیستم است.. از بس بی صاحب است این بخش های دولتی مملکت متاسفانه.
لذا باید خیلی روی خودت کار کنی تا بتونی تو این مجموعه های دولتی و اداری سالم بمونی و توقع کمک مالی از نظام نداشته باشی...