"تولیت آستان قدس رضوی درجهت اجرای فرامین رهبری درقالب منشورهفتگانه،دستورداد عوایدومنافع موقوفات مناطق محروم درراستای توسعه همان مناطق،رسیدگی به محرومان وعمل به نیات واقفان هزینه شود"
-------------------------------------------------------------
واقعا راه حل های مسائل کشور خیلی راحت و آسان تر از آن چیزی است که به ذهن آدم خطور می کند منتها گوش شنوا و انسان بیدار و سیستم منسجم و پیگیری مستمر نیاز دارد.