مجبور نیستم که فقط چیزی بنویسم تا وبلاگم را پر کرده باشد وقتی که بدرد هیچ ابوالبشری بر روی این کره خاکی نمی خورد!