چند روز پیش با راننده آژانسی که یک جوان موقر و خوش مشربی بود صحبت می کردم، می گفت تصمیمم را گرفته ام می خواهم بروم سپاه. گفتم چرا؟ گفت: راستش را بگویم تامینم می کند.

-----------------------------------------------------------------

*یکی از مهمترین شروط کار اثرگذار برای کشور این است که ببینیم جایی که می خواهیم در آن وارد شویم آیا قرار است که ما به او سرویس دهیم یا او به ما؟ما می خواهیم آن را توسعه دهیم یا او می می خواهد مارا بسیط کند؟

**یعنی اگر با این نگاه وارد دولت، سپاه، و ...(که همشان با پول نفت مرتزق هستند)شویم که ابتدا قرار است به ما سرویس و خدماتی بدهد به نظر بنده حقیر از این مدل ورود کار برای کشور و انقلاب چیزی از آب در نمی آید.

البته خوب در این وضعیت جایابی که همه دنیال اند که با اشنا و پارتی و ... خودشان را بچپانند در یکی از ارگان های دولتی و سپاهی و خصولتی و ... هستند کسانی که صدایشان و توانشان و قدرتشان و لینکشان به جایی نمی رسد